Terapeuttisia kohtaamisia vastaanotolla ja satulassa

Yksilöiden kanssa työskennellessäni käytän ratkaisukeskeisen psykoterapian sekä kognitiivisen hyväksymis- ja omistautumisterapian tarjoamia työmuotoja sekä kehoon ja kehon reaktioihin keskittyvää sensomotorista psykoterapiaa. Pariskuntien tapaamisissa hyödynnän mielelläni tunnekeskeistä pariterapiaa. Istuntojen aikana harjoittelemme myös tunneyhteyttä syventäviä vuorovaikutuksen ja viestinnän taitoja. Hevosavusteista terapiaa teen Ylöjärven Vahannassa sijaitsevalla maalaistallilla, jossa työparinani toimii luotettava ja koulutettu Pohjois-Ruotsin hevonen Moa.

Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeisessä pariterapiassa (EFT) rakennetaan turvallista tunnesidettä ja toimivaa kommunikointia puolisoiden välille. Parisuhteen kriisin hetkellä on tärkeää, että puolisot tulevat kohdatuiksi omissa tunnekokemuksissaan. Pariterapiassa opitaan säätelemään tunteita sekä ymmärtämään omia ja toisen reaktioita. Kun näin toimitaan, arki rauhoittuu, puhuminen ja asioiden selvittely helpottuvat ja puolisot uskaltavat olla läsnä toisilleen kipeissäkin asioissa.
Säännöllinen asioiden käsitteleminen auttaa näkemään toistuvien riitojen ja negatiivisen vuorovaikutuksen taakse. Pariskunnan sietokyky kasvaa ja suhteeseen syntyy lisää turvallisuutta. Muutoksen tielle lähtenyt ihminen pystyy kohtaamaan oman haavoittuvuutensa ja kasvaa näin vahvemmaksi. Tutkimusten mukaan tunnekeskeinen pariterapia on tuloksiltaan parhaita pariterapiamenetelmiä: jopa 90 % asiakkaista on kokenut merkittävää tilanteen paranemista.

Lisätietoa: www.vaestoliitto.fi & www.pariterapia.fi

Ratkaisukeskeinen yksilöterapia

Ratkaisukeskeisyys on terapiamuoto, joka hyödyntää asiakkaan omia ratkaisumalleja. Mikä toimii toisella, ei välttämättä toimi kaikilla. Menetelmä auttaa asiakasta pääsemään omiin tavoitteisiinsa. Siksi onkin todella tärkeää, että terapeutti kuuntelee asiakastaan tarkalla korvalla. Hän voi auttaa ihmistä löytämään vastaukset niihin kysymyksiin, joihin asiakas jo tietää vastaukset, muttei vielä tiedä tietävänsä. Voimavarat ja ratkaisut saattavat joskus olla piilossa. Rinnalla kulkeva ja asiakastaan arvostava terapeutti kiinnittää huomiota pieniinkin onnistumisiin, ne kertovat oikeasta suunnasta. Myös menneisyyttä pohdiskellaan ratkaisukeskeisesti. Mitkä kaikki asiat ovat auttaneet selviytymisessä?
Ratkaisukeskeisyys painottaa tavoitteellista tapaa lähestyä erilaisia inhimillisen elämän pulmatilanteita. Työskentelyssä korostetaan luovia ratkaisuja, edistystä ja toiveikkuutta. Pääpainona työskentelyssä on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö, luottamus sekä suuntautuminen tulevaisuuteen.

Kognitiivinen psykoterapia / HOT, hyväksymis- ja omistautumisterapia

Kognitiivisen HOT-terapian keskiössä ovat arvot, läsnäolo ja omien tunteiden ja ajatusten kohtaaminen. Menetelmä on kehitetty kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. HOT tarkoittaa aktiivista toimintaa, jolla pyritään mielekkään elämän luomiseen. Terapiaan kuuluu myös mindfulness-taitojen opettelua. Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa on laajemminkin kyse erilaisten taitojen opettelemisesta. Opitut taidot auttavat muuttamaan suhdetta omiin ajatuksiin, tunteisiin, muistoihin ja kehon tuntemuksiin. Taitojen avulla on helpompaa rakentaa omien arvojen mukaista elämää.
Kun ihminen elää arvojensa mukaan, kokee hän elämänsä enemmän omakseen. Tämä oivallus tuo arkeen iloa, syvyyttä ja elinvoimaa. HOT-terapiassa asiakas harjoittelee terapeutin kanssa kohtaamaan vaikeaksi kokemiaan tunteita ja ajatuksia. Tärkeää on oppia hahmottamaan omaa ja muiden käyttäytymistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ihmissuhteissa. Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa tutkitaan esimerkiksi mielen sisäisiä psykologisia esteitä, jotka estävät ihmistä tekemästä itselleen mielekkäitä asioita.